Poison Ivy Batman

Batman & Robin Movie Uma Thurman Poison Ivy Statue DC Comics 13' Statue

Batman & Robin Movie Uma Thurman Poison Ivy Statue DC Comics 13' Statue
Batman & Robin Movie Uma Thurman Poison Ivy Statue DC Comics 13' Statue
Batman & Robin Movie Uma Thurman Poison Ivy Statue DC Comics 13' Statue
Batman & Robin Movie Uma Thurman Poison Ivy Statue DC Comics 13' Statue
Batman & Robin Movie Uma Thurman Poison Ivy Statue DC Comics 13' Statue
Batman & Robin Movie Uma Thurman Poison Ivy Statue DC Comics 13' Statue
Batman & Robin Movie Uma Thurman Poison Ivy Statue DC Comics 13' Statue
Batman & Robin Movie Uma Thurman Poison Ivy Statue DC Comics 13' Statue
Batman & Robin Movie Uma Thurman Poison Ivy Statue DC Comics 13' Statue
Batman & Robin Movie Uma Thurman Poison Ivy Statue DC Comics 13' Statue
Batman & Robin Movie Uma Thurman Poison Ivy Statue DC Comics 13' Statue

Batman & Robin Movie Uma Thurman Poison Ivy Statue DC Comics 13' Statue    Batman & Robin Movie Uma Thurman Poison Ivy Statue DC Comics 13' Statue
Batman & Robin Uma Thurman Poison Ivy 13 Statue DC Comics. Based on the Batman & Robin movie in 1997. The statue has one chip in the head is in mint condition.
Batman & Robin Movie Uma Thurman Poison Ivy Statue DC Comics 13' Statue    Batman & Robin Movie Uma Thurman Poison Ivy Statue DC Comics 13' Statue